Υπηρεσίες

 

  • Σύγχρονο εξοπλισμένο εργαστήριο με εκπαιδευμένο κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.
  • Εξωτερική ομάδα υποστήριξης για όλες τις ανάγκες.
  • Εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και βαθμονόμηση μηχανημάτων από εξιδικευμένο προσωπικό.
  • Σχεδιασμός εργαστηρίων και συνεργείων οχημάτων.